اهداف کلان :

 • اداره شركت بنحوي كه بعنوان يك واحد خدماتی نمونه در سطح استان خوزستان مطرح باشد .
 • دستيابي به نتايج مثبت اقتصادي تا سر حد امكان با توجه به محدوديتهاي دروني و بيروني
 • برطرف كردن نيازهاي بازار در ارتباط با ارائه خدمات تا حد توان شركت طبق برنامه هاي پيش بيني شده .
 • بهبود بخشيدن به وضعيت سلامت کارکنان ، ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محيط زيست
 • محدود كردن قيمت تمام شده هر واحد محصول / خدمات براساس تكنولوژي موجود در سطح تعيين شده
 • دستيابي به ارائه خدمات با كيفيت برتر در راستای کسب رضایت مشتریان
 • صرفه جوئي در هزينه هاي عمومي و ستادي و عملياتي
 • تهیه برنامه های اجمالی و تفصیلی جهت استقرار و پیاده سازی  ، نگهداری و ارتقاء نظامهای مدیریتی  و استانداردهای ملی و بین المللی ( كیفی ، زیست محیطی ، ایمنی و غیره ) و بروزآوری و نظارت بر حسن اجرای آنها .
 • توجه به نیازهای مادی و معنوی کارکنان در جهت افزایش توانمندی و رضایت آنان
 • توسعه بازارهای موجود و ورود به بازارهای کارجدید با هدف بهره گیری هرچه بیشتراز توانمندی های بالقوه شرکت

سیاست ها :

 • پیگیری نتایج مثبت اقتصادی بعنوان ابزار اصلی بقاء شرکت از طریق هماهنگ نمودن مسایل فنی واجرای خدمات شرکت ( اجرای پروژه ها ) با توجه به نیازهای بازار و مشتریان
 • پاسخگویی به نیازهای فنی و مهندسی و تامین و اجرای پروژه ها و یافتن راه حل های جداگانه برای مسایل داخلی و بیرونی در محدوده ماموریت شرکت
 • برآورد و پیش بینی تعدادکارکنان لازم در ارتباط با سطح فعالیت های فنی – مهندسی ، تامین ، مالی – اقتصادی و فروش خدمات شرکت در روند زیست چرخ شرکت
 • دادن مجوز جهت ایجاد قسمت های جدید بعد از روشن شدن کامل فعالیت و بررسی امکان انجام فعالیت های مزبور توسط قسمت های موجود به لحاظ جلوگیری از افزایش کارکنان
 • استفاده از پیمانکاران در فعالیت های خدماتی ، پشتیبانی ، اجرایی و مهندسی و …
 • توجه خاص به توقعات و شئونات کارکنان ، مشارکت دادن آنها در بررسی مسائل و بررسی راه حل مسائل و مشکلات ، توسعه فعالیت های آموزشی و بهبود کیفیت زندگی کارکنان از طریق ایجاد و بکارگیری نظامهای مدرن و استقرار استاندارهای مربوطه
 • بکارگیری اصل شایستگی به عنوان خط مشی برای انتخاب ، انتصاب ، آموزش ، ارتقاء ، افزایش حقوق و مزایا و بقیه تصمیمات مدیریتی در مورد کارکنان .