فرم شماره یک (اطلاعات فردی )
فرم شماره دو ( فرم کلی پروژه )

لطفاً جهت تامین لباس پروژه ها هر دو فرم بالا را دانلود و تکمیل نموده و به واحد خدمات آقای قربانی ارسال نمائید .

خواهشمند است هر دو فرم با فرمت اکسل وتصویر فرم شماره دو پس از تائید سرپرست واحد و مسئول ایمنی واحد ارسال گردد>/