کلیه مناقصات و مزایده های شرکت در زمان مقرر از  طریق وب سایت اعلام میگردد.