بازدید مدیرعامل محترم از پروژه ها و بررسی چگونگی انجام امورات ایمنی

ه گزارش روابط عمومی شرکت؛ مهندس امیدی مدیر عامل شرکت،مهندس شریفی مدیر HSE ایده پردازان صنعت فولاد از پروژه ها در حال اجرا بازدید کردند ،در این بازدید یک روزه،از کلیه فعالیتها بازدید بعمل آمد . جناب مهندس امیدی تاکید داشتند کلیه بازرسین HSE ،جهت جلوگیری از حوادث احتمالی باید نظارت مستمر و موثر از فعالیتهای اجرایی داشته باشند ‌.شایان ذکر است این بازدیدها به صورت سرزده و روزانه انجام میشود.
ه گزارش روابط عمومی شرکت؛
 مهندس امیدی مدیر عامل شرکت،مهندس شریفی مدیر HSE ایده پردازان صنعت فولاد از پروژه ها در حال اجرا بازدید کردند ،در این بازدید یک روزه،از کلیه فعالیتها بازدید بعمل آمد .
جناب مهندس امیدی تاکید داشتند کلیه بازرسین HSE ،جهت جلوگیری از حوادث احتمالی باید نظارت مستمر و موثر از فعالیتهای اجرایی داشته باشند ‌.شایان ذکر است این بازدیدها به صورت سرزده و روزانه انجام میشود. 

طراحی و پیاده سازی: راد وب