سمت  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  سوابق کاری
رئیس هیئت مدیره علیرضا جانه    
نایب رئیس هیئت مدیره جمشید عادلی مقدم   معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولاد خوزستان
نادر چهارلنگی نژاد دبیر هیئت مدیره    
میثم شهنیانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دکتری عمران