سمت  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  سوابق کاری
رئیس هیت مدیره حمیدبرومند    
نایب رئیس هیئت مدیره  علی محمدی فوق لیسانس علوم اجتماعی معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فولاد خوزستان
اعضای هیئت مدیره علیرضا جانه فوق لیسانس مدیریت مشاور مدیر عامل محترم شرکت فولاد خوزستان
علی جهانبین   میر مالی فولاد
علی جهان بین  لیسانس حسابداری مدیر حسابداری عمومی شرکت فولاد خوزستان
 مدیر عامل رضا افشار طونیان