شرکت  ایده پردازان صنعت فولاد  بر اساس اهدافی از جمله ارتقای سطح سلامتی کارکنان ،کاهش آثار نامطلوب عملیات اجرای پروژه ها  بر محیط زیست  ،افزایش آثار مثبت برصنعت زیست ، بر جامعه ،افزایش ایمنی کارکنان ،تجهیزات وتاسیسات ،کاهش حوادث وآسیب های محیط های کاری  ،به پایین ترین میزان ممکن از طریق حذف شرایط نا ایمن به منظور دستیابی به نظامی خلاق در ساختار مدیریت فراگیر بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست  (HSE.MS ) و با رویکرد یکپارچه سازی فرآیندها وگردش کارفعالیتهای سه گانه بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست در تمامی سطوح شرکت  گامهای موثری در جهت شکل گیری ساختار HSE.MS  وارتقای اهداف این نظام مدیریتی برداشته اند.

واحد  بهداشت

واحد ایمنی

واحد  محیط زیست

 

برنامه مدیریت پروژه

کلیه پروژه ها بر اساس راهنمای PMBOK  مدیریت می شوند. برنامه مدیریت پروژه ها می بایست به ترتیب حاوی سر فصل های ذیل باشند .

  • مقدمه
  • مرورپروژه
  • سازماندهی
  • منابع
  • برنامه کار
  • پایش واندازه گیری و کنترل
  • کنترل نیازمندی ها
  • فرایندهای فنی
  • فرایندهای پشتبانی
  • پیوست ها