شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

شرکت ایده پردازان صنعت فولاد ، درحفاظت از محیط زیست ایمنی و بهداشت کارکنان را بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی پذیرفته شده خویش قرار داده  ، و توجه به محافظت پاسداری از محیط زیست و ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کارکنان را رویکرد اصلی خویش می داند .

همچنین با عملکرد منطبق با استانداردهای جهانی ،اهداف ذیل را سر لوحه فعالیتهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست قرار می دهد

1-توسعه آموزش های ایمنی و بهداشت مبتنی بر پیشگیری ، جهت کاهش وقوع حوادث وخطرات 

2- توانمند سازی نیروی انسانی در قالب برنامه های آموزشی (کوتاه مدت - میان  مدت - بلند مدت)

3-الزام پیمانکاران جهت گذراندن دورهای

4- تعیین اهداف ایمنی ، بهداشت ،محیط زیست در ابتدای هرسال و با بازنگری از طریق  پایش ،  اندازه گیری جهت رسیدن به اهداف سازمان

5- برسی حوادث سالهای گذشته و  استخراج   نکات کلیدی در خصوص جلوگیری از تکرار آنها

6- اجرای الزامات آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار کشور

7- پیاده نمودن سیستم های iso45001 iso14001 درسازمان

8- اجرای مانورهای آموزشی واکنش در شرایط اضطراری

9- پیاده سازی سیستم تشویق وتنبیه جهت توسعه فرهنگ ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه