شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

 
 
اهداف ایمنی و بهداشت و محیط زیست
شرکت ایده پردازان صنعت فولاد
 
شرکت ایده پردازان صنعت فولاد  درحفاظت از محیط زیست ،  بهداشت و ایمنی کارکنان را بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی پذیرفته شده خویش قرار داده  و توجه به حفظ محیط زیست و ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کارکنان را رویکرد اصلی خویش می داند .
همچنین با عملکرد منطبق با استانداردهای جهانی ،اهداف ذیل را سر لوحه فعالیتهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست قرار می دهد.
1-توسعه آموزش های ایمنی و بهداشت مبتنی بر پیشگیری ، جهت کاهش وقوع حوادث وخطرات 
2- توانمند سازی نیروی انسانی در قالب برنامه های آموزشی (کوتاه مدت - میان  مدت - بلند مدت)
3-  الزام پیمانکاران جهت گذراندن دورهای HSE
4- تعیین اهداف ایمنی ، بهداشت ،محیط زیست در ابتدای هرسال و با بازنگری از طریق    پایش ،  اندازه گیری جهت رسیدن به اهداف سازمان
5- برسی حوادث سالهای گذشته و  استخراج   نکات کلیدی در خصوص جلوگیری از تکرار آنها
6- اجرای الزامات آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار کشور
7- پیاده نمودن سیستم های iso45001   ،   iso14001 درسازمان
8- اجرای مانورهای آموزشی واکنش در شرایط اضطراری
9- پیاده سازی سیستم تشویق وتنبیه جهت توسعه فرهنگ ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست
 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه