تهیه گوشت گرم گوساله گاو (لاشه)کم چرب با استخوان و بدون سره (طبق شرایط خصوصی)

تهیه گوشت گرم گوساله گاو (لاشه)کم چرب با استخوان و بدون سره (طبق شرایط خصوصی)
ضمائم / دانلود دفعات دانلود
تهیه گوشت گرم گوساله گاو (لاشه)کم چرب با استخوان و بدون سره (طبق شرایط خصوصی)   11

طراحی و پیاده سازی: راد وب