کارهای تکمیلی ، تعمیراتی و متفرقه ابنیه ، الکتریکال و مکانیکال ، به همراه تامین ماشین آلات ، تجهیزات و دستگاههای لازم ساختمان کوی ملت

کارهای تکمیلی ، تعمیراتی و متفرقه ابنیه ، الکتریکال و مکانیکال ، به همراه تامین ماشین آلات ، تجهیزات و دستگاههای لازم ساختمان کوی ملت
کارهای تکمیلی ، تعمیراتی و متفرقه ابنیه ، الکتریکال و مکانیکال ، به همراه تامین ماشین آلات ، تجهیزات و دستگاههای لازم ساختمان کوی ملت
ضمائم / دانلود دفعات دانلود
کارهای تکمیلی ، تعمیراتی و متفرقه ابنیه ، الکتریکال و مکانیکال ، به همراه تامین ماشین آلات ، تجهیزات و دستگاههای لازم ساختمان کوی ملت   21

طراحی و پیاده سازی: راد وب