تامین سبزی قورمه آماده منجمد به مقدار 4 تن جهت پروژه رستوران های فولاد خوزستان

تامین سبزی قورمه آماده منجمد به مقدار 4 تن جهت پروژه رستوران های فولاد خوزستان
تامین سبزی قورمه آماده منجمد به مقدار 4 تن جهت پروژه رستوران های فولاد خوزستان
ضمائم / دانلود دفعات دانلود
تامین سبزی قورمه آماده منجمد به مقدار 4 تن جهت پروژه رستوران های فولاد خوزستان   22

طراحی و پیاده سازی: راد وب