logo

نظافت و پاکسازی سایت صنعتی بخش احیا

نظافت و پاکسازی صنعتی را میتوان مهیا کردن محیط کار جهت فعالیت پرسنل و تجهیزات تعریف نمود.
در شرکتهای تولیدی باتوجه به ریزشهای مواد تولیدی به دلیل نقص و عیوب احتمالی در سیستم مواد تولید شده بر روی تجهیزات ریخته شده و تولید را کند یا باعث توقف سیستم گردیده و یا دربرخی از موارد باعث بروز سوانح در سیستم می شود.همچنین در صورت ریخته شدن مواد بر روی زمین یا مسیرهای تردد پرسنل ریسک بروز حوادث کار را برای پرسنل بالا میبرد و همچنین میتواند باعث بروز بیماریهای شغلی در پرسنل گردد.
از این رو پاکسازی و نظافت صنعتی فعالیتی بسیار مهم و حیاتی برای تداوم و بقای یک سیستم تولیدی می باشد.
شناخت بخش احیا
بخش احیا بخش میانی تولید فولاد در شرکت فولاد خوزستان می باشد.
بخش ابتدایی گندله سازی
بخش میانی احیا
بخش نهایی فولاد سازی
در بخش احیا گندله ورودی به کورها با ترکیب شدن با گازهای احیایی درون مدولها واکنش نشان داده و آماده ذوب در کورهای واحد فولاد سازی میباشد.
بخش احیا دارای ۴ واحد بوده که بشرح ذیل می باشد
۱-واحد زمزم یک(دارای یک مدول احیا)
۲-واحد زمزم دو(دارای یک مدول احیا)
۳-واحد احیا یک( بازیافت صنعتی مواد)
۴-واحد احیا دو(دارای ۳ مدول احیا)
حمل و نقل مواد در این واحدها به وسیله نوارهای نقاله صورت میگیرد و جهت احیا شدن گندلها پروسه تولید به سه بخش شارژ،دیس شارژ و سیستم مشترک(فرایند آب) تقسیم می شوند
پروژه پاکسازی و نظافت سایت صنعتی بخش احیا شرکت ایده پردازان کلیه واحدها و قسمتهای این بخش را پوشش میدهد
اهم فعالیت پروژه نظافت سایت صنعتی بخش احیا
۱-ضبط و ربط کارگاهی(شستشو و پاکسازی محوطه ها و خیابانهای واحدهای بخش احیا)
۲-اسکیل زدایی(کلوخه زدایی) باندهای شارژ و دیس شارژ جهت آزاد سازی و رها سازی از مواد
۳-نظافت و پاکسازی اتاقهای برق ،اتاقهای کابل و اتاقهای کنترل
۴-نظافت و پاکسازی مدولها(شامل کوره-ریفرمر-ریکوپراتور)
۵-نظافت و پاکسازی سقفهای باندها-ساختمانها و اتاقها
۶-نظافت و پاکسازی تابلوهای ایمنی و راهنمای سایت
۷-نظافت و پاکسازی کارگاهای برق و مکانیک درون واحدها
۸-نظافت و پاکسازی شیفت سرویسهای درون واحدها
۹-نظافت و پاکسازی اتاقهای تزریق گاز،کمپریسورها و چاهکهای سیل لگ هر مدول
۱۰-نظافت و پاکسازی کانالها و جویهای موجود در هر واحد
۱۱-تزریق و شارژ مواد شیمیایی به درون سیستم فرایند آب
۱۲-رفع گرفتگی و بازگشایی کوره در هر زمان از شبانه روز
۱۳-نظافت و پاکسازی لاینهای موجود در واحدها و پروسه تولید و رفع گرفتگی آنها
۱۴-نظافت و پاکسازی سیلوهای چهارگانه نگهداری گندله اسفنجی و رفع گرفتگیهای شوتهای آنها
۱۵-نظافت و‌پاکسازی شوتهای انتقال مواد و رها سازی فلاپهای آنها
۱۶-شارژ آهک درون مخازن و کوتینگ آهک
۱۷-هواگیری نوارهای نقاله مسیرهای شارژ و دیس شارژ

دسته:

تامین مواد و انرژی

تاریخ ساخت:

کارفرما:

شرکت ایده پردازان صنعت فولاد

وضعیت:

برچسب ها

طراحی و پیاده سازی: راد وب